Nhận định thị trường hàng hóa ngày 8/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21)

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 8/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21): Đậu tương tháng 9 kết phiên tăng  lên vùng giá 1337. Stoch đang cắt xuống, từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên số xoay trục là tín hiệu tăng giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 1359, cao hơn là 1407. Hỗ trợ đầu tiên là 1285, thấp hơn là 1258. Mọi người canh khi đậu tương hồi về vùng 1330 và có tín hiệu đảo chiều thì mua lên. Mục tiêu tăng lên vùng 1359.

Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21)

Kho dau tuong

Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21): Khô đậu tương tháng 9 kết phiên tạo cây nên doji đỏ tại vùng  361. Stoch đang cắt xuống từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là tín hiệu giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 370, cao hơn là 384. Hỗ trợ đầu tiên là 350, thấp hơn là 342. Mọi chờ khô đậu tương hồi lên vùng 364 và có nến đảo chiều rồi bán xuống. Mục tiêu giảm về 350.

Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21)

Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21): Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên vùng 60.43. Stoch đang cắt lên, từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn. Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên đồ thị ngày và trên số xoay trục là tín hiệu tăng giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 61.04, cao hơn là 62.54. Hỗ trợ đầu tiên là 58.55, thấp hơn là 57.70. Mọi người canh mua dầu đậu khi giá hồi về vùng 60.14. Mục tiêu có thể tăng lên mức giá 62.00.

Ngô tháng 9(ZCEU21)

Ngô tháng 9(ZCEU21): Ngô tháng 9 đóng cửa giảm về vùng 544. Stoch đang cắt xuống, ở sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới số xoay trục, và dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 556, cao hơn là 568. Hỗ trợ đầu tiên là 530, thấp hơn là 516. Mọi người quan sát thêm, đợi ngô gãy hẳn vùng 540 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm về vùng 530.

Lúa mỳ Chicago tháng 9(ZWAU21)

Lúa mỳ Chicago tháng 9(ZWAU21): Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa tạo doji tại vùng 622. Stoch đang cắt xuống, ở sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 631, cao hơn là 641. Hỗ trợ đầu tiên là 615, thấp hơn là 607. Mọi người canh bán khi lúa mỳ gãy vùng 615. Mục tiêu giảm về vùng giá 604.

Đường tháng 10 (SBEV21)

Đường tháng 10 (SBEV21): Đường tháng 10 đóng cửa giảm mạnh về vùng giá 17.76. Stoch đang cắt xuống, từ vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa giảm dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 18.00, cao hơn là 18.23. Hỗ trợ đầu tiên là 17.61, thấp hơn là 17.41. Mọi người chờ đường hồi về vùng 17.61 và có nến đảo chiều rồi mua lên.

Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21)

Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21) đóng cửa tăng nhẹ lên vùng 1701. Stoch đang cắt xuống, từ trên trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa đảo chiều tăng và trên số xoay trục là chỉ báo xu hướng tăng giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 1711, cao hơn là 1737. Trong khi hỗ trợ đầu tiên là 1691, thấp hơn là 1663. Mọi người canh mua khi cà phê hồi về vùng 1690.

Dầu cọ tháng 9 (MPOU21)

Dầu cọ tháng 9 (MPOU21):  Dầu cọ tháng 9 kết phiên tăng nhẹ về vùng 3795. Stoch đang cắt xuống, trên vùng quá mua. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tich cực cho xung hướng trong ngắn hạn> Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên biểu đồ ngày và trên số hỗ trợ đầu tiên là tín hiệu tăng giá hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3891, cao hơn là 3936. Hỗ trợ đầu tiên là 3751, thấp hơn là 3661. Giá dầu cọ sẽ nhảy gap mạnh sáng nay do giá dầu đậu tăng mạnh đêm qua. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9 (CCEU21)

Ca cao tháng 9 (CCEU21): Ca cao tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên vùng giá 2304. Stoch đang cắt xuống trong vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 2328, cao hơn là 2366. Hỗ trợ đầu tiên là 2268, thấp hơn là 2247. Cacao có thể giảm về vùng giá 2268 trong hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *